சாதாரண நிகழ் காலம் | Simple Present Tense

Simple Present Tense 

சாதாரண நிகழ் காலம் 


Simple Present Tense Definition in Tamil

Simple present tense in Tamil meaning

Simple present tense என்பது பொதுவாக  எப்போதுமே நிரந்தரமாக (permanent) உள்ள விசயங்களை பேசுவது.
இது சாதாரண காலத்தை மட்டும் இல்லாமல் கடந்த காலம் எதிர் காலம் மாறாமல் வரும்  நேரங்களில் பயன்படுத்த படும்.
அது எப்படி என்று பார்ப்போம்.
இந்த simple present tense பயன்படுத்திவதற்கு சில விதி முறைகள் உள்ளன அதை பார்ப்போம்.

Simple Present Tense Structure

Simple present tense formula 
Subject + base verb
Simple present tense formula
Simple present tense formula

When to Use Simple Present Tense?

Simple present tense rules and facts

When to use simple present tense?
when to use simple present tense

1. General and Permanent

நிரந்தரம் விசியம்

For habbital action and routine work.
நாம் தினசரி செய்யும் வேலைகள் மற்றும் நிரந்திரமாக செய்யும் வேலைகளை நாம் எப்போதுமே அதை simple present tense குறிப்பிட வேண்டும்.

Simple Present Tense Examples  in Tamil

➤ I live in Chennai. ( permanent )
➤ I drink tea every morning.
➤ I read  book at every night.
➤ I bath daily. ( routine work )

2. Facts

for general truth.
சில விசயங்கள் எப்போதுமே மாறாது அந்த விசயங்களை சொல்லும் பொழுது நாம் simple present tense குறிப்பிடவேண்டும்.

Simple Present Tense Examples  in Tamil
➤ The sun rises in the east.
➢ சூரியன் கிழக்கில் உதிக்கிறது.

➤ The sun sets in the west.
➢ சூரியன் மேற்கில் மறைகிறது.

➤ The capital of Tamil Nadu is Chennai.
➢ தமிழ்நாட்டின் தலைநகரம் சென்னை.

3. Schedule

For Official program.
சில விசயங்கள் குறிப்பிட கால நிலையில்  நடக்கும் அது கண்டிப்பா நடக்கும் அந்த மாதரியான நேரங்களில் பேசும் பொழுது simple present tense பேச வேண்டும்.

Simple Present Tense Examples
➤ The trains arrives at 3 pm.
➤ The cricket begins at 5am.
➤ He walks on the road daily.

4. Quotations

ஒரு எழுத்தாளர் கூறுவது அது காலத்தால் அழியாதது அதை எப்போதுமே simple present tense கூறவேண்டும்.

Simple Present Tense Examples 

➤ Thiruvalluvar says "So learn that you may full and faultless learning gain, Then in obedience meet to lessons learnt remain".

➤ Shakespeare says "To be, or not to be, that is the question".

5. Exclamation Sentence

in exclamation sentence uses here and there.
ஒரு ஆச்சரியம் வாக்கியத்தில் பயன்படுத்தினால் அப்போது here மற்றும் there வந்தால் அதை simple present tense அமைத்து பேசவேண்டும்.

Simple Present Tense Examples  in Tamil
➤ Here plays your friends !
➤ Here she comes !
➤ There he plays volleyball !

6. Clauses Of Time And Condition To Mean Future

ஒரு கண்டிஷன் எதிர் காலத்தை நோக்கி வந்தால் அப்போது நீங்கள் simple present tense பேச வேண்டும்.

Simple Present Tense Examples  in Tamil
➤ If you study , you will pass the exam.

Main clause எதிர் காலத்தை நோக்கி வந்தாலும் simple present tense பேச வேண்டும்.

➤ Unless we start now, we can't reach on time.

7. Dramatic Narrative

கடந்த காலத்தில் நடந்த கதையை நாம் இன்னொருவரிடம் சொல்லும் போழுது கூட simple present tense ல் கூறலாம். அது தற்போது நடக்கிறது போல அவரிடம் கூறுவோம் இது தமிழ் அனைவரும் பொதுவாக பேசுவது.

Simple present tense examples in dramatic narrative.
➤ I see two birds flying.
➢ இரண்டு பறவைகள் பறப்பதை நான் பார்க்கிறேன்.

8. Running Commentaries or Live Commentaries

 நேரலையில் பேசுவது

விளையாட்டு commentaries அல்லது நேரலையில் எதாவது பேசும்போது அதை simple present tense ல் பேச வேண்டும்.

Simple Present Tense Examples  in Tamil for commentaries

➤ He hits a six.
➢ அவர் ஒரு சிக்ஸர் அடித்தார்.

➤ She kicks the football.
➢ அவள் கால்பந்தை உதைக்கிறாள்.

9. Frequency

Adverb of frequency it's describe how often something happens.
ஒரு விசியம் எப்படி நடக்கிறது எவ்வளோ முறை நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு என்று வினை சொல்லுடன் விரிவாக்கம் பயன்படுத்தும் போது simple present tense பேச வேண்டும்.

Simple Present Tense Examples  in Tamil Meaning

➤ He always walks on the road.
➢ அவர் எப்போதும் சாலையில் நடக்கிறார்.

➤ She always plays the football.
➢ அவள் எப்போதும் கால்பந்து விளையாடுவாள்.

Frequency words
NeverRarelyOccasionallySometime
OftenSeldomUsuallyAlways

10. Certain Words Never Use in ing Verbs Forms

Simple present tense சில வினை சொல்லில் எப்போதுமே ing form வினை சொல்லில் எழுத கூடாது.

Verb : know, understand, want, like, love.. Ect

Types of Simple Present Tense Sentences

Simple present tense sentence
Simple present tense sentence

1. Positive sentence
2. Negative sentence
Simple present tense positive sentence

Position sentence எழுதும் போது அந்த வரி எந்த type of person பார்த்து தான் எழுத வேண்டும்.

1. Simple Present Tense Positive Sentence Examples in Tamil Meaning

➤ I come.
➢ நான் வருகிறேன்.

➤ You come.
➢ நீ வருகிறீர்கள்.

➤ We come.
➢ நாங்கள் வருகின்றோம்.

➤ They come.
➢ அவர்கள் வருகிறார்கள்.

She comes.
➢ அவள் வருவாள்.

He comes.
➢ அவன் வருகிறான்.

It comes.
➢ அது வருகிறது.

Simple Present Tense Negative Sentence
எழுதும் பொழுது அந்த வரி எந்த Type of Person பார்த்து தான் எழுத வேண்டும்.

2. Simple Present Tense Negative Sentence Examples in Tamil Meaning

➤ I don't come.
➢ நான் வரவில்லை.

➤ You don't come.
➢ நீ வர வேண்டாம்.

➤ We don't come.
➢ நாங்கள் வரவில்லை.

➤ They don't come.
➢ அவர்கள் வருவதில்லை.

➤ She doesn't come.
➢ அவள் வருவதில்லை.

➤ He doesn't come.
➢ அவர் வருவதில்லை.

➤ It doesn't come.
➢ அது வராது.

Simple Present Tense Questions Formation

1. Yes Or No question.
2. Common WH question.

Simple present tense questions formation
Simple present tense questions formation


Simple present tense வினாக்கள் அமைக்கும் பொழுது சில விதி முறைகள் உள்ளன அதை பார்ப்போம்.

1. Simple Present Tense Yes Or No Question Patterns

Simple present tense questions examples

➤ Do  I come?
➤ நான் வரட்டுமா?
➢ Yes, I do.
➤ Do we  come?
➢ Yes, we do.
➤ Do they come?
➢ No, they don't.
➤ Do  you come?
➢ No, you don't.

➤ Does he  come?
➢ Yes, he does.
➤ Does she  come?
➢ No, she doesn't.
➤ Does it  come?
➢ Yes, it does.

2. Common Simple Present Tense WH Question Patterns

WH கேள்வி அமைப்பு இவர் ஒரு கேள்வி அமைக்கும் பொழுது அதன் நோக்கம் தெளிவாக கேட்கப்படும்.

WH question
Why ஏன்
Where எங்கே
What என்ன
Who யார்
When எப்போது

Simple present tense questions examples in Tamil meaning
➤ Where do you go?
➢ நீங்கள் எங்கு செல்கிறீர்கள்?

➤ What do you want?
➢ உனக்கு என்ன வேண்டும்?

➤ Where does she come?
➢ அவள் எங்கே வருகிறாள்?

➤ When does he come?
➢ அவர் எப்போது வருவார்?

➤ What do they want?
➢ அவர்களுக்கு என்ன வேண்டும்?

➤ What does she want?
➢ அவளுக்கு என்ன வேண்டும்?

Simple Present Tense Verb Form

இந்த simple present tense helping auxiliary verb தேவை இல்லை இங்கு main verb வைத்து பேசவேண்டும்.
அது type of person தகுந்தவாரு மாறும்
அதை இங்கு பார்ப்போம்.
First person and second person base form verb பயன்படுத்துவோம் third person வரும் போது அந்த verb சில மாற்றம் செய்ய வேண்டும் அதான் rules பார்க்கலாம்.

1. Most verb add s last of word
அதிகமான verb அதன் இறுதில் S add சேர்த்துக்கொண்டால் போதும்.
Examples
➤ I play.
➤ He plays.
➤ I come.
➤ She comes.
2. Verb end s, ch, sh,  x. added es
Verb இறுதில் s ch sh x வந்தால் அதன் இறுதியில் es add சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.
examples

Kiss Kisses
Watch Watches
Teach Teaches
FixFixes

3. Verb ending in y before the consonant drop y add ies
Verb இறுதியில் y வந்து அதன் முன் இருக்கும் எழுத்து மெய் எழுதாக இருந்தால் Y எடுத்து விட்டு அதற்க்கு பதில் ies add சேர்க்க வேண்டும்
example
➤ Fly Flies
4. இன்னும் சில irregular verb உள்ளன.
examples

➤ I go.
➤ He goes.
➤ I have.
➤ She has.
➤ I do.
➤ He does.

கருத்துகள்

 1. simple present tense example
  My father goes to fitness center on daily basis.
  She likes to play basketball.
  She thinks he’s very good-looking.
  I run each weekend.
  We play tennis each morning.
  Does he write an electronic mail?
  They discuss an excessive amount of.
  Read more

  பதிலளிநீக்கு

கருத்துரையிடுக

FOLLOWERS

POPULAR POSTS

The 12 Basic English Tenses in Tamil